CONFERENCE  SECTIONS

 

 

G.Oniani (oniani@atsu.edu.ge) G.Khimshiashvili (gogikhim@yahoo.com)

V.Baladze (vbaladze@gmail.com ), T.Kadeishvili (tornike.kadeishvili@gmail.com))

A.Beridze (anzorberidze@yahoo.com)

R.Duduchava (RolDud@gmail.com), D.Natroshvili (natrosh@hotmail.com), A.Kvinikhidze (sasha_kvinikhidze@hotmail.com)

E.Nadaraia (elizbar.nadaraya@tsu.ge), V.Tarieladze (vajatarieladze@yahoo.com), O. Purtukhia (o.purtukhia@gmail.com)

A.Kharazishvili (kharaz2@yahoo.com), R.Omanadze (roland.omanadze@tsu.ge)

Kh.Rukhaia (khimuri.rukhaia@viam.sci.tsu.ge, rukhaia@viam.sci.tsu.ge), L.Tibua (ltibua@gmail.com)

K.Pkhakadze (gllc.ge@gmail.com), A.Maskharashvili, A.Vashalomidze

H.Meladze (h_meladze@hotmail.com ), T.Chilachava (temo.chila@gmail.com, temo_chilachava@yahoo.com),

T.Jangveladze (tjangv@yahoo.com)

T.Vepkhvadze (t-vepkhvadze@hotmail.com), G.Gogishvili (guram@mzera.com , medeadodo@gmail.com ),

T.Buchukuri (t_buchukuri@yahoo.com), D.Gorgidze (dgorgidze@yahoo.com),

L.Giorgashvili (lgiorgashvili@yahoo.com)